Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Helyi Iparűzési Adó

 

Bonyhádvarasd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

 

7/1995. (VIII. 25.) Ö. K. R. sz. rendelete

 

a helyi iparűzési adóról[1]

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva a 9/1997. (XII. 16.) Kt.., a 3/1998. (II. 15.) Kt.,a 20/1998. (XII. 21.) Kt., a 14/1999. (XII. 01.) Kt.,

a 3/2000. (II. 16.) Kt., a 7/2000. (IV. 27.) Kt., a 15/2000. (XII. 01.) Kt., a 14/2001, (XII. 01.) Kt., a 16/2002. (XII. 01.) Kt.,

a 14/2005. (VI. 30.) Kt.,  a 18/2007. (XII. 18.) Kt., 1/2011. (II.15.)Kt.  módosító rendeletekkel

 

Bonyhádvarasd Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja

 

1.  §[2]

 

Adókötelezettség, az adó alanya

 

Hatályon kívül helyezve.

 

2.  §

 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

 

Hatályon kívül helyezve.

 

3.  §

 

Az adó alapja

 

Hatályon kívül helyezve.

4.  §[3]

 

Az adó mértéke

 

(1) Az adó évi mértéke az adóalap 1 százaléka.

 

 

(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység és a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés után is naptári naponként 100 forint.

 

5. §

 

Mentességek, kedvezmények

 

(1) Adómentes a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés.[4]

 

(2) [5]

 

(3) Nem mentesül az adófizetési kötelezettség alól a jogutódlással létrejött jogalany.

 

(4) Nem kell az adót megfizetni, ha az éves adófizetési kötelezettség nem éri el az 50 (ötven) forintot.[6]

 

6.  §[7]

 

Az adóelőleg megállapítása, az adó megfizetése

 

(1) A bejelentkezéshez szükséges nyomtatványt az 1. Melléklet tartalmazza.

 

(2) A bevalláshoz használni kell az idevonatkozó PM rendeletben foglaltakon kívül az e rendelet 2. Mellékletét is.

 

7.  §

 

Záró rendelkezések

 

(1) Az adóalany köteles a bevezetett adó megállapításához szükséges valamennyi – az önkormányzat felhívásában megjelölt – adatot szolgáltatni az adott év január 1. -ei állapotának megfelelően.

 

(2) Az önkormányzat a beszedett adó összegéről, valamint annak felhasználásáról köteles a költségvetési beszámoló részeként a település lakosságát tájékoztatni.

 

(3) E rendelet 1996. január 1. napjával lép hatályba.

 

(4) A rendeletben nem szabályozott adókötelezettség, adó alanya, az állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység, az adókötelezettség keletkezése és megszűnése, adó alapja, adó mértéke tekintetében a helyi adókról szóló 1991. évi C. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.[8]

 

 

 

                Biró Gyula    s. k.                                      Csaba Józsefné s. k.

     körjegyző                                                    polgármester    

 

Kihirdetve!

 

 

 

                                                           Biró Gyula s. k.

                                                           körjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet

Bonyhádvarasd Község Jegyzője

Adóhatóság

 

 

Bejelentés

 

A vállalkozó adóköteles iparűzési tevékenységéről

 

A vállalkozó:

 

1.       neve /cégneve /:…………………………………………………………………………………………………….

 

címe /lakhely, székhely /:………………………………………………………………………………………….

 

     telephelye /telephelyei / címe:….…………………………………………………………………………………..

 

     …………………………………………………………………………………………………………………………

 

     levelezési címe / ha nem az előzőek /:……………………………………………………………………………

 

      ………………………………………………………………………………………………………………………..

 

    tevékenységi köre:…………………………………………………………………………………………………...

 

    …………………………………………………………………………………………………….…………………..

       

    adószáma:……………………………………………………………………………………………………………

 

    magánszemély adóazonosító jele:…..…………………………………………………………………………….

 

    telefonszáma:………………………………………………………………………………………………………..

 

    képviselője / ügyvezetője / neve, címe, telefonszáma:………………………………………………………….

 

    [9]statisztikai számjele: …………………….………………………………………………………….……………..

 

2.       cégbejegyzés ideje: …………..év …………………………….. hó …………… nap

 

cégbejegyzés száma:……………………………………………………………………….……………………

 

tevékenység megkezdésének időpontja: ……….év …………………… hó ..…..nap

 

 

3.       Bankszámlát vezető pénzintézet /ek/ megnevezése:………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Bankszámla /ák/ megnevezése:…………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

4.       Könyvvezetés módja:…………………………………………………………………………………………….

 

Iratainak őrzési helye:……………………………………………………………………………………………

 

5.       Jogelődje

 

Neve / cégneve /:……………………………………………………………………………………………….

 

Címe:…………………………………………………………………………………………………………….

 

Adószáma / adóazonosító száma /:…………………………………………………………………………

 

Cégbírósági bejegyzés ideje:………….. év ………………………… hó …………. nap

 

Cégbírósági bejegyzés száma:………………………………………………………………………………

 

Gazdálkodás formája:…………………………………………………………………………………………

 

Tevékenységi köre /i/:………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

Képviselője /neve, címe/:…………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………...

 

 

6.       A várható adó összege:…………………………………… ,- Ft.

 

 

 

Bonyhádvarasd, ………… év …………………………… hó ………….. nap.

 

 

 

 

                                                                                              ………………………………..

                                                                                                          cégszerű aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.számú melléklet[10]

Bonyhádvarasd Község Jegyzője

Adóhatóság

 

Bevallás

 

a vállalkozó adóköteles iparűzési tevékenységéről

 

1. A ……………. évre előírt adóelőleg:                                       ……………………………….. Ft.

 

    Különbözet: előírandó /+/:                                                     ………………………………. Ft.

 

                           törlendő /-/:                                                   ………………………………. Ft.

  

 

2. A ……………….. évi adóelőleg kiszámítása:

 

a)       az önkormányzat illetékességi területén

végzett összes tevékenység /ÁFA nélküli /

nettó árbevétel:                                                                  ………………………………. Ft.

 

b)       Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

összesen /+/:                                                                    ……………………………… Ft.

 

            c) Módosított árbevétel / a+b/, az adó alapja:                  ……………………………… Ft.

 

d)       A várható eladott áruk beszerzési értéke vagy az

alvállalkozói teljesítmények értéke /-/:                      ……………………………… Ft.

 

e)       A ………… évi várható évesített

anyagköltség 100 %-a /-/:                                       ……………………………… Ft.

 

            f) A …………….. évi adóelőleg alapja:                            ……………………………… Ft.

 

            g) A ……………. évi adóelőleg összege:             ……………………………… Ft.

 

 

……………………………, ……………… év ……………… hó ………. nap

 

 

 

                                                                                                          ……………………………………..

                                                                                                                      cégszerű aláírás

 

 

Figyelmeztetés! E melléklet és a 13/1991.  (V. 21.) PM rendelet 16. számú melléklete együtt

       adja a teljes bevallást.[1] Hatályba lépett 1996. 01. 01.-én.

[2] Az 1 –  3. §-t hatályon kívül helyezte a 16/2002. (XII. 01.) Kt. rendelet. Hatályba lépett 2003. 01. 01-én.

[3] Az (1) – (4) bekezdést módosította a 18/2007. (XII. 18.) Kt. rendelet. Hatályba lépett 2008. 01. 01-jén.

[4] Módosította a 14/2005. (VI. 30.) Kt. rendelet. Hatályba lépett 2005. 07. 01-jén.

5. 4 § 2, 4 bekezdését hatályon kívül helyezve 2011. jan. 1-től

[5] Hatályon kívül helyezte a 16/2002. (XII. 01.) Kt. rendelet. Hatályba lépett 2003. 01. 01-én.

[6] Módosította a 14/1999. (XII. 01.) Kt. rendelet. Hatályba lépett 2000. 01. 01-én.

[7] A 6. §-t módosította a 16/2002. (XII. 01.) Kt. rendelet. Hatályba lépett 2003. 01. 01-én.

[8] Módosította a 14/2005. (VI. 30.) Kt. rendelet. Hatályba lépett 2005. 07. 01-én.

[9] Beillesztette a 14/2001. (XII. 01.) Kt. rendelet. Hatályba lépett 2002. 01. 01-én.

[10] Módosította a 7/2000. (IV. 27.) Kt. rendelet. Hatályba lépett 2000. 04. 28-án.